Bề cao hàng

Thay đổi chiều cao của những hàng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Bề cao

Nhập chiều cao bạn muốn đặt cho các ô đã chọn.

Vừa kích cỡ

Tự động điều chỉnh chiều cao của hàng để tương ứng với nội dung của các ô.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn cũng có thể nhấn-phải vào một ô nào đó, sau đó chọn lệnh Định dạng > Hàng > Bề cao Tối ưu.


Please support us!