Hàng

Đặt chiều cao của các hàng, hoặc lựa chọn, chèn và xoá các hàng.

Để truy cập lệnh này...

In the context menu of a cell, choose Row.


Bề cao

Thay đổi chiều cao của những hàng đã chọn.

Độ cao tối ưu

Tự động điều chỉnh chiều cao của hàng để tương ứng với nội dung của các ô. Đây là thiết lập mặc định cho các bảng mới.

Distribute Rows Equally

Điều chỉnh chiều cao của hàng được chọn theo chiều cao lớn nhất trong số các hàng đó.

Chọn

Chọn hàng chứa con trỏ.

Chèn...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Xoá

Xoá những hàng đã chọn khỏi bảng.

Please support us!