Bảo vệ

Ngăn cản sửa đổi nội dung của những ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

In the context menu of a cell, choose Cell - Protect.


Biểu tượng Ghi chú

Khi con trỏ nằm trong một ô chỉ-đọc, một lời ghi chú xuất hiện trên Thanh Trạng Thái.


Để gỡ bỏ bảo vệ ô, chọn (các) ô, nhắp phải, rồi chọn Ô - Không bảo vệ.

Please support us!