Ô

Lệnh này chỉ sẵn sàng nếu bạn đã chọn một bảng trong tài liệu, hoặc nếu con trỏ nằm trong một ô bảng.

Để truy cập lệnh này...

Right-click in a table, choose Cell.


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Tren

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh trên của ô.

Giữa nằm ngang

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh trên của ô.

Dưới

Căn chỉnh nội dung một ô theo cạnh dưới của ô.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Hủy bảo vệ

Gỡ bỏ sự bảo vệ đối với tất cả các ô trong bảng hiện thời.

Please support us!