Text Flow

Đặt các tùy chọn về chức năng luồng văn bản cho văn bản nằm trước và sau bảng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Properties - Text Flow tab.


Luồng văn bản

Ngắt

Bật tùy chọn này, rồi chọn kiểu chỗ ngắt bạn muốn liên quan đến bảng.

Trang

Chèn một chỗ ngắt trang vào phía trước hoặc phía sau bảng.

Cột

Chèn một chỗ ngắt cột phía trước hoặc phía sau bảng trên một trang đa cột.

Trước

Chèn một chỗ ngắt cột phía trước hoặc phía sau bảng.

Sau

Chèn một chỗ ngắt trang hoặc cột, phía sau bảng.

Đặt dạng trang

Áp dụng kiểu dáng trang bạn ghi rõ cho trang thứ nhất nằm sau chỗ ngắt trang.

Dạng trang

Chọn kiểu dáng trang bạn muốn áp dụng cho trang thứ nhất nằm sau chỗ ngắt.

Số thứ tự trang

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

Cho phép bảng xẻ qua các trang và cột

Cho phép ngắt trang hoặc ngắt cột giữa các hàng của bảng.

Cho phép hàng ngắt qua các trang và cột

Cho phép một chỗ ngắt trang hoặc chỗ ngắt cột bên trong một hàng của bảng. Tùy chọn này không phải được áp dụng cho hàng đầu của bảng nếu tùy chọn Lặp lại Tiêu đề đã được hiệu lực.

Giữ trong đoạn văn sau

Giữ với nhau bảng và đoạn văn theo sau, khi bạn chèn chỗ ngắt.

Lặp lại tiêu đề

Lặp lại tiêu đề bảng trên một trang mới khi bảng chiếm nhiều trang.

Những ... hàm đầu tiên

Nhập số hàng sẽ được chứa trong tiêu đề.

Text orientation

Select the orientation for the text in the cells. You can use the following formatting options to specify the orientation of text in table cells:

Canh lề nằm dọc

Ghi rõ tình trạng chỉnh canh văn bản theo chiều dọc cho các ô trong bảng.

Please support us!