Dùng bàn phím để sửa bảng

Bạn có thể thay đổi kích cỡ và xóa cột bằng bàn phím.

Thay đổi kích cỡ cột và hàng

Chèn và xóa cột hoặc hàng.

Biểu tượng Ghi chú

To change the behavior of tables in a text document, choose - LibreOffice Writer - Table.


Thanh bảng

Please support us!