Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Table - Properties.

From the tabbed interface:

Choose Table - Table Properties.

From toolbars:

Table Properties Icon

Table Properties


Bảng

Định rõ các tùy chọn về kích cỡ, vị trí, giãn cách, và chỉnh canh cho bảng.

Text Flow

Đặt các tùy chọn về chức năng luồng văn bản cho văn bản nằm trước và sau bảng.

Cột

Định rõ các đặc tính cho độ rộng của cột

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!