Định dạng bảng

Định rõ các đặc tính như tên, canh lề, giãn cách, độ rộng cột, biên, và nền của bảng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Properties.


Bảng

Định rõ các tùy chọn về kích cỡ, vị trí, giãn cách, và chỉnh canh cho bảng.

Luồng Văn Bản

Đặt các tùy chọn về chức năng luồng văn bản cho văn bản nằm trước và sau bảng.

Cột

Định rõ các đặc tính cho độ rộng của cột

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!