Đối tượng

Mở một hộp thoại khi bạn có thể thay đổi các đặc tính như cỡ và tên của đối tượng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Frame and Object - Properties.

Biểu tượng

Thuộc tính Đối tượng


Loại

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Tùy chọn

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Cuộn

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Siêu liên kết

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Area

Đặt màu hay ảnh làm nền.

Vĩ lệnh

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!