Siêu liên kết

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Image - Properties - Hyperlink tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Hyperlink tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Hyperlink tab.


Liên kết tới

Thiết lập các đặc tính cho liên kết

URL

Nhập đường dẫn đầy đủ tới tập tin mà bạn muốn mở.

Duyệt

Định vị tập tin muốn siêu liên kết sẽ mở rồi bấm Mở. Tập tin đích có thể nằm trên máy tính của bạn hoặc trên máy phục vụ FTP trên Internet.

Tên

Điền tên cho siêu liên kết.

Khung

Specify the name of the frame where you want to open the targeted file. The predefined target frame names are described here.

Đồ thị ảnh

Chọn kiểu của Đồ thị ảnhmà bạn muốn dùng. Các thiết lập về đồ thị ảnh sẽ ghi đè lên các thiết lập về siêu liên kết mà bạn đã lập cho trang đó.

Đồ thị ảnh ở bên máy phục vụ.

Dùng một sơ đồ ảnh ở bên máy phục vụ.

Sơ đồ ảnh bên khách

Dùng Đồ thị ảnh đã tao cho đối tượng .

URL

Please support us!