Vĩ lệnh

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert/Format - Image - Properties - Macro tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro tab.

Choose Tools - AutoText - AutoText (button) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Choose Format - Character - Hyperlink tab - Events button.


Sự kiện

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

Bảng sau liệt kê các kiểu đối tượng và sự kiện có thể kích hoạt một vĩ lệnh:

Sự kiện

Bộ kích hoạt nhờ sự kiện

Đối tượng OLE

Image

Khung

AutoText

Khu vực ảnh

Siêu liên kết

Nhấn vào đối tượng

Đối tượng đã chọn.

Di chuyển chuột phía trên đối tượng

con trỏ chuột chuyển qua trên đối tượng

Kích hoạt siêu liên kết

siêu liên kết gán cho đối tượng được nhắp chọn

Di chuyển chuột khỏi đối tượng

con trỏ chuột di chuyển ra khỏi đối tượng

Image loaded successfully

image is loaded successfully

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Could not load image

image is not successfully loaded

Đầu vào của ký tự alpha

Nạp văn bản

Đầu vào của ký tự không phải alpha

Điền ký tự không được in, như các thẻ và ngắt dòng.

Đổi cỡ khung

Khung đã được đổi cỡ.

Di chuyển khung

Khung đã bị di chuyển

Trước khi chèn tốc ký

Trước khi tốc ký được chèn

Sau khi chèn tốc ký

Sau khi tốc ký được chèn


Biểu tượng Ghi chú

Đối với các sự kiên được liên kết tới thuộc tính trong biểu mẫu, xem Thuộc tính Điều khiển hay Thuộc tính Biểu mẫu.


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

Khung cho phép bạn liên kết các sự kiện cụ thể với một hàm và quyết định xem liệu sự kiện có được xử lý bởi LibreOffice Writer hay bởi hàm. Xem phần trợ giúp cơ bản LibreOffice để biết thêm chi tiết.

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

Gán

Assigns the selected macro to the selected event.

Bỏ

Removes the macro assignment from the selected entry.

Please support us!