Image

Specify the flip and the link options for the selected image.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Image - Properties - Image tab.


Lật

Thẳng đứng

Flips the selected image vertically.

Ngang

Flips the selected image horizontally.

Trên mọi trang

Flips the selected image horizontally on all pages.

Trên các trang bên trái

Flips the selected image horizontally only on even pages.

Trên các trang bên phải

Flips the selected image horizontally only on odd pages.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Liên kết

Inserts the image as a link.

Tên tập tin

Hiển thị đương dẫn tới tệp chứa đồ họa. Để thay đổi liên kết, bấm vào nút duyệt (...) rồi dẫn đến tệp cần.

Duyệt

Định vị tệp đồ họa mới mà bạn muốn liên kết tới, sau đó bấm nút Mở.

Please support us!