Lưới văn bản

Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Languages and Locales - General in the Options dialog box.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Để truy cập lệnh này...

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled


Lưới

Thêm hoặc bớt lưới văn bản cho dòng hoặc ký tự của kiểu trang hiện hành.

Bố trí lưới

Dòng mỗi trang

Điền số lượng tối đa dòng mà bạn muốn ở mỗi trang.

Ký tự mỗi dòng

Điền số lượng tối đa số ký tự mà bạn muốn ở mỗi dòng.

Kích cỡ văn bản cơ bản tối đa

Điền kích cỡ văn bản cơ bản tối đa. Giá trị càng lớn sẽ giảm số ký tự mỗi dòng.

Kích cỡ văn bản Ruby tối đa

Điền cỡ phông cho văn bản Ruby.

Văn bản Ruby bên dưới/trái văn bản cơ bản

Hiển thị phần văn bản Ruby về phía trái/dưới của văn bản cơ bản.

Hiện lưới

Định rõ các lựa chọn về in và màu sắc cho lưới văn bản.

Please support us!