Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Section - Footnotes/Endnotes tab.

Choose Format - Sections - Options button Footnotes/Endnotes tab.


Cước chú

Thu thập ở kết thúc văn bản

Thêm cước chú vào phần cuối của vùng. Nếu vùng cần thêm dài hơn một trang, cước chú sẽ được thêm vào đáy của trang có chân cước chú .

Đánh số lại

Đánh số lại cước chú tại số mà bạn ấn định.

Bắt đầu ở

Điền số mà bạn muốn ấn định cho cước chú.

Định dạng riêng

Định rõ định dạng đánh số riêng cho cước chú. Ô kiểm này chỉ có hiệu lực nếu chọn ô Đánh số lại.

Trước

Gõ văn bản bạn muốn hiển thị phía trên số của cước chú.

Định dạng riêng của nút xoay

Select the numbering scheme for the footnotes.

Sau

Gõ văn bản mà bạn muốn hiển thị sau số của cước chú.

Kết chú

Thu thập ở kết thúc cua phần

Thêm kết chú vào phần cuối của vùng.

Đánh số lại

Đánh số lại kết chú tại số mà bạn ấn định.

Bắt đầu ở

Điền số mà bạn muốn ấn định cho kết chú.

Định dạng riêng

Định rõ định dạng đánh số riêng cho kết chú. Ô kiểm này chỉ có hiệu lực nếu bạn chọn ô Đánh số lại.

Trước

Gõ phần văn bản bạn muốn hiển thị phía trước số của kết chú

Định dạng riêng của nút xoay

Select the numbering scheme for the endnotes.

Sau

Gõ phần văn bản bạn muốn hiển thị phía sau số của kết chú.

Please support us!