Tùy chọn

Định rõ số cột và cách bố trí cột cho từng vùng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Sections - Options button.


Các vùng được chèn vào dòng văn bản nào sẽ theo định dạng của dòng văn bản đó.

Ví dụ, nếu bạn chèn một vùng sử dụng cách bố trí hai cột vào một kiểu trang sử dụng cách bố trí bốn cột, thì cách bố trí hai cột sẽ nằm vào trong một trong bốn cột.

Bạn có thể chèn một vùng này vào một vùng khác.

Cột

Xác định số lượng cột và cách bố trí cột cho kiểu, khung hoặc từng khu của trang .

Thụt lề

Thụt phần thì tạo lề bên trái và bên phải.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Please support us!