Chữ hoa trang trí

Định dạng chữ cái đầu tiên của đoạn văn với một chữ hoa lớn bắc qua nhiều dòng. Đoạn văn sẽ giãn dòng ít nhất số mà bạn xác định trong ô Dòng

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Paragraph - Drop Caps tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Drop Caps tab.


Thiết lập

Display drop caps

Áp dụng thiết lập chữ hoa trang trí cho đoạn văn đã chọn.

Toàn bộ từ

Hiển thị chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên trong đoạn văn là chữ hoa trang trí, và các chữ cái còn lại của từ đó là kiểu chữ lớn.

Số chữ cái

Điền số lượng chữ cái của từ để chuyển sang chữ hoa trang trí.

Đường

Điền số dòng mà bạn muốn chữ hoa trang trí đầu dòng sẽ kéo dài từ dòng đầu tiên của đoạn văn xuống. Những đoạn văn ngắn hơn sẽ không có chữ hoa trang trí đầu dòng. Lựa chọn bị giới hạn từ 2 đến 9 dòng.

Space to text

Điền lượng khoảng còn lại giữa chữ cái hoa trang trí và phần còn lại của đoạn văn.

Nội dung

Văn bản

Điền văn bản bạn muốn hiển thị như là chữ hoa trang trí thay vì như chữ cái đầu tiên của một đoạn văn.

Kiểu dáng Ký tự

Chọn kiểu định dạng bạn muốn áp dụng cho chữ hoa trang trí. Để chọn kiểu định dạng cho trang hiện hành, chọn [Không có].

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!