Luồng văn bản

Specify hyphenation and pagination options.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Paragraph - Text Flow tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Text Flow tab.

Choose Edit - Find & Replace - Format - Text Flow tab.


Gạch nối từ

Định rõ gạch nối từ các lựa chọn cho tài liệu văn bản.

Tự động

Tự động chèn các gạch nối từ vào chỗ cần thiết trong đoạn văn.

Don't hyphenate words in CAPS

Avoids hyphenating words written entirely in capital letters, such as initialisms.

Don't hyphenate the last word

Avoids hyphenating the last word of paragraphs. This feature can help prevent these words from being split up across pages, affecting readability.

Dòng ký tự riêng phần ở cuối dữ liệu nhập

Điền số lượng ký tự nhỏ nhất còn chừa lại ở cuối dòng trước khi chèn một gạch nối từ.

Dòng ký tự riêng phần ở đầu dữ liệu nhập

Điền số lượng ký tự tối thiểu được phép xuất hiện ở phần đầu dòng, ngay sau dấu gạch nối.

Maximum consecutive hyphenated lines

Điền số lượng tối đa các dòng liên tiếp được gạch nối.

Minimum word length in characters

Enter the minimum word length in characters that can be hyphenated.

Hyphenation zone

To reduce hyphenation, enter the length of the hyphenation zone. Instead of the possible hyphenation, the line will break between words, if the remaining horizontal space does not exceed the hyphenation zone. Hyphenation zone results in enlarged spaces between words in justified text, and greater distance from paragraph margins in non-justified text.

Tự ngắt

Định rõ trang hoặc cột Dấu ngắt các lựa chọn.

Chèn

Chọn ô kiểm này, sau đó chọn kiểu dấu tự ngắt bạn muốn sử dụng.

Kiểu

Chọn kiểu dấu tự ngắt mà bạn muốn chèn.

Vị trí

Chọn nơi bạn muốn chèn dấu tự ngắt.

Đặt dạng trang

Chọn ô kiểm này, sau đó chọn dạng trang mà bạn muốn sử dụng tại trang đầu tiên ngay sau dấu tự ngắt.

Dạng trang

Chọn kiểu định dạng để dùng cho trang đầu tiên sau dấu tự ngắt.

Số thứ tự trang

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

Tùy chọn

Định rõ các lựa chọn cho luồng văn bản xuất hiện trước và sau dấu tự ngắt.

Không xẻ đoạn văn

Chuyển toàn bộ đoạn văn sang trang kế hoặc cột kế sau khi bạn chèn dấu tự ngắt.

Giữ trong đoạn văn sau

Giữ đoạn văn hiện hành và đoạn tiếp sau cùng nhau sau khi chèn một dấu tự ngắt cho đoạn hoặc cho cột .

Điều khiển phần thừa

Định rõ số lượng tối thiểu các dòng trong một đoạn trước dấu ngắt trang. Chọn ô kiểm này rồi điền số vào hộp Đường. Nếu số dòng ở cuối trang ít hơn số lượng xác định trong hộp Đường, đoạn văn sẽ được chuyển sang trang kế.

Điều khiển phần thiếu

Định rõ số lượng tối thiểu các dòng trong một đoạn văn trong trang đầu tiên sau dấu ngắt. Chọn ô kiểm rồi điền số vào hộp Đường . Nếu số lượng các dòng ở phần đầu trang ít hơn số lượng đã định trong hộp Đường , vị trí của dấu ngắt sẽ được điều chỉnh.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Áp dụng

Áp dụng các giá trị đã sửa đổi hay chọn, mà không đóng hộp thoại.

Please support us!