Field

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Field

From the context menu:

Open context menu - choose Edit Field (inserted fields)

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Reference - Field.

On the References menu of the References tab, choose Field.

From toolbars:

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


Số hiệu trang

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Tổng số trang

Chèn dạng trường tổng số các trang trong tài liệu.

Ngày

Chèn ngày tháng hiện thời dạng trường Dùng định dạng ngày tháng mặc định, và ngày tháng này không phải được cập nhật tự động.

Giờ

Chèn giờ hiện thời dạng trường. Giờ được lấy trực tiếp từ thiết lập hệ điều hành của máy tính này. Một định dạng giờ cố định được áp dụng, mà không thể được cập nhật bằng phím chức năng F9.

Tựa đề

Chèn tựa đề được xác định trong các thuộc tính tài liệu, dạng trường. Trường này hiển thị dữ liệu được nhập vào trường Tựa đề dưới phần Tập tin > Thuộc tính > Mô tả.

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Chủ đề

Chèn chủ đề được xác định trong các thuộc tính tài liệu, dạng trường. Trường này hiển thị dữ liệu được nhập vào trường Chủ đề dưới phần Tập tin > Thuộc tính > Mô tả.

Khác

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!