Chân trang

Thêm hoặc bớt phần chân trang của kiểu trang bạn vừa chọn trong thực đơn phụ. Phần chân trang được thêm vào tất cả các trang có cùng kiểu trang. Trong một văn bản mới, chỉ kiểu trang « Mặc định » được liệt kê. Các kiểu trang khác được thêm vào danh sách sau khi bạn áp dụng vào văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Header and Footer - Footer


Biểu tượng Ghi chú

Phần chân trang chỉ được nhìn thấy khi bạn xem văn bản dưới dạng dàng trang in (hiệu lực Xem > Bố trí in).


Dấu kiểm được hiển thị phía trước kiểu trang có các chân trang.

Để bỏ chân trang, chọnChèn > Chân trang, sau đó chọn kiểu trang có chứa chân trang. Phần chân trang sẽ được bỏ khỏi tất cả các trang sử dụng dạng trang đó.

Để thêm vào hoặc loại bỏ các chân trang khỏi các dạng trang hiện hành trong văn bản, chọn Chèn > Chân trang > Tất cả.

To format a footer, choose Format - Page Style - Footer.

Please support us!