Đầu trang

Thêm hoặc bớt đầu trang tại kiểu trang mà bạn chọn trong thực đơn phụ. Đầu trang này sẽ được thêm vào tất cả các trang có cùng kiểu. Trong một văn bản mới, chỉ kiểu trang "Mặc định" được liệt kê trong danh sách. Các kiểu trang khác được thêm khi bạn áp dụng chúng trong văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Header and Footer - Header


Biểu tượng Ghi chú

Các đầu trang chỉ được nhìn thấy khi bạn xem tài liệu theo kiểu dàn trang in (hiệu lực Xem > Bố trí in).


Dấu kiểm được hiển thị phía trước kiểu trang có đầu trang.

Để bỏ phần đầu trang, chọn Chèn > Đầu trang, sau đó sau đó chọn kiểu trang có chứa phần đầu trang. Phần đầu sẽ được bỏ khỏi tất cả các trang sử dụng kiểu trang đó.

Để thêm hay bỏ phần đầu trang của tất cả các kiểu trang hiện hành trong văn bản, chọn Chèn > Đầu trang > Tất cả.

To format a header, choose Format - Page Style - Header.

Please support us!