Chèn văn lệnh

Chèn một văn lệnh vào vị trí con trỏ hiện tại trong một tài liệu kiểu HTML hoặc văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Script (only HTML documents)


An inserted script is indicated by a small green rectangle. If you do not see the rectangle, choose - LibreOffice Writer/Web - View, and select the Comments check box. To edit a script, double-click the green rectangle.

Tài liệu chứa nhiều văn lệnh thì hộp thoại Sửa văn lệnh sẽ chứa nút LùiKế để nhảy từ văn lệnh này sang văn lệnh khác.

Jump to Previous Script Icon

Jump to Previous Script

 Jump to Next Script Icon

Jump to Next Script

Nội dung

Kiểu mã

Điền loại tệp lệnh mà bạn muốn chèn. Tệp lệnh được nhận dạng trong mã nguồn HTML bởi đuôi <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Thêm một liên kết vào văn lệnh. Nhấn vào nút chọn một địa chỉ URL, sau đó nhấn vào liên kết trong hộp thoại. Bạn cũng có thể nhấn vào nút duyệt (...), định vị tập tin, sau đó nhấn Chèn. Văn lệnh đã được dẫn được nhận dạng trong mã nguồn HTML bởi các đuôi sau:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* Bỏ qua tất cả chữ ở đây */

</SCRIPT>

Duyệt

Định vị văn lệnh mà bạn muốn liên kết tới, sau đó nhấn Chèn.

Văn bản

Điền mã tệp lệnh mà bạn muốn chèn.

Please support us!