Insert (Text from File)

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Text from File

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Biểu tượng

Text from File


Biểu tượng Gợi ý

Muốn lúc nào cũng lấy được phiên bản mới nhất của nội dung của của một tập tin nào đó thì chèn một phần vào tài liệu, sau đó chèn vào phần đó một liên kết tới tập tin văn bản. Xem phần chèn một phần để tìm chi tiết.


Please support us!