Cơ sở dữ liệu

Thay đổi các nguồn dữ liệu cho tài liệu hiện thời. Để hiển thị đúng nội dung của các trường đã chèn, cơ sở dữ liệu thay thế phải chứa các tên trường trùng.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Edit - Exchange Database

From the tabbed interface:

Choose Tools, open menu button and select Exchange Database.


Chẳng hạn, nếu bạn đang chèn vào một thư mẫu các trường địa chỉ từ một cơ sở dữ liệu địa chỉ khác, bạn có thể trao đổi cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu địa chỉ khác để chèn các địa chỉ khác.

Trao đổi Cơ sở Dữ liệu

Bạn chỉ có thể thay đổi một cơ sở dữ liệu mỗi lần trong hộp thoại này.

Cơ sở dữ liệu đang dùng

Liệt kê các cơ sở dữ liệu đang được dùng. Tài liệu hiện tại chứa ít nhất một trường dữ liệu từ mỗi cơ sở dữ liệu trong danh sách này.

Cơ sở dữ liệu sẵn sàng

Lists the databases that are registered in LibreOffice.

Duyệt

Mở một hộp thoại mở tập tin để chọn một tập tin cơ sở dữ liệu có đuôi « *.odb ». Tập tin đã chọn thì được thêm vào danh sách các Cơ sở Dữ liệu Sẵn sàng.

Định nghĩa

Replaces the current data source with the data source that you selected in the Available Databases list.

Để trao đổi một cơ sở dữ liệu :

Đảm bảo cả hai cơ sở dữ liệu đều chứa các tên trường và kiểu trường tương ứng với nhau.

  1. Nhấn vào tài liệu cho đó bạn muốn thay đổi nguồn dữ liệu.

  2. Choose Edit - Exchange Database.

  3. Trong danh sách các Cơ sở dữ liệu đang dùng, chọn bảng cơ sở dữ liệu bạn muốn thay thế.

  4. Trong danh sách các Cơ sở Dữ liệu Sẵn sàng, chọn bảng cơ sở dữ liệu thay thế.

  5. Nhấn vào nút Xác định.

Please support us!