Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Table - Insert Table

From the tabbed interface:

Choose Insert - Table - More Options.

Choose Home - Table - More Options.

From toolbars:

Icon Insert Table

Insert Table

From the keyboard:

+ F12


LibreOffice can automatically format numbers that you enter in a table cell, for example, dates and times. To activate this feature, choose - LibreOffice Writer - Table and click the Number recognition check box in the Input in tables area.

Hiển thị kết quả phép tính bảng trong bảng khác

Tên

Enter a name for the table.

Cột

Enter the number of columns that you want in the table.

Hàng

Enter the number of rows that you want in the table.

Tùy chọn

Đặt các tùy chọn về bảng.

Tiêu đề

Includes a heading row in the table.

Repeat heading rows on new pages

Repeats the heading of the table at the top of subsequent page if the table spans more than one page.

Heading rows

Select the number of rows that you want to use for the heading. The spinbox accepts values up to one less than the number of rows being inserted.

Don't split the table over pages

Prevents the table from spanning more than one page.

List of table styles

Select a predefined style for the new table.

Biểu tượng trên thanh công cụ Chèn

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào biểu tượng Bảng để mở hộp thoại Chèn Bảng, trong đó bạn có thể chèn một bảng vào tài liệu hiện tại. Bạn cũng có thể nhấn vào mũi tên, kéo để lựa chọn số hàng và cột cần kèm thêm vào bảng, sau đó nhấn lại vào ô cuối cùng.

Icon Insert Table

Insert Table

Please support us!