Frame

Chèn mộ khung mà bạn có thể sử dụng để tạo một bố trí của một hoặc nhiều cột chứa văn bản và đối tượng.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Frame - Frame

Choose Format - Frame and Object - Properties

From toolbars:

Icon Insert Frame

Insert Frame


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

Để xoá một khung, nhấn vào đường viền của nó, sau đó bấm phím Delete.

Bạn thấy mũi tên nhỏ màu đỏ ở đầu và cuối văn bản trong khung thì dùng phím mũi tên để cuộn qua văn bản còn lại.

Trong vùng xem thử của hộp thoại Khung, khung được đại diện bằng một hình chữ nhật màu lực, và vùng tham chiếu bằng một hình chữ nhật màu đỏ.

Bạn cũng có khả năng xem thử các hiệu ứng khi bạn thay đổi neo khung thành « Dạng ký tự ». « Đường cơ bản » được vẽ màu đỏ, « Ký tự » là chiều cao của phông chữ, và « đường » là chiều cao của đường, gồm có khung.

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Tùy chọn

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Wrap

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Siêu liên kết

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Cột

Xác định số lượng cột và cách bố trí cột cho kiểu, khung hoặc từng khu của trang .

Vĩ lệnh

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Biểu tượng trên thanh công cụ Chèn:

Vẽ một khung theo vùng bạn kéo trong tài liệu. Nhấn vào mủi tên bên cạnh biểu tượng để chọn số cột cho khung đó.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Please support us!