Chèn Mục nhập Thư tịch

Chèn một tham chiếu thư tịch.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập Thư tịch.


Mục nhập

Từ cơ sở dữ liệu thư tịch

Inserts a reference from the bibliography database.

Từ nội dung tài liệu

Chèn một tham chiếu từ các bản ghi thư tịch được cất giữ trong tài liệu hiện tại. Một mục nhập được chứa trong tài liệu thì có quyền cao hơn một mục nhập được chứa trong cơ sở dữ liệu thư tịch.

Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn lưu một tài liệu chứa mục nhập thư tịch, các bản ghi tương ứng được tự động lưu vào một trường bị ẩn trong tài liệu.


Tên ngắn

Select the short name of the bibliography record that you want to insert.

Tác giả, Tựa đề

Vùng này hiển thị tác giả và tựa đề đầy đủ của tên ngắn đã chọn (nếu có).

Chèn

Chèn vào tài liệu tham chiếu thư tịch. Nếu bạn đã tạo một bản ghi mới, bạn cũng cần phải chèn nó dưới dạng mục nhập, không thì bản ghi bị mất khi bạn đóng tài liệu.

Đóng

Closes the dialog.

Mới

Mở hộp thoại Xác định Mục nhập Thư tịch, trong đó bạn có thể tạo một bản ghi thư tịch mới. Bản ghi này chỉ được cất giữ trong tài liệu. Để thêm một bản vào cơ sở dữ liệu thư tịch, chọn lệnh Công cụ > Cơ sở Dữ liệu Thư tịch.

Sửa

Mở hộp thoại Xác định Mục nhập Thư tịch trong đó bạn có thể chỉnh sửa mục nhập thư tịch đã chọn.

Please support us!