Sửa Tập tin Phù hợp

Tạo hoặc chỉnh sửa một danh sách các từ cần kèm thêm trong một chỉ mục abc. Một tập tin phù hợp liệt kê các từ nên được tham chiếu trong một chỉ mục abc, cũng như mỗi số thứ tự của trang chứa từ đó.

Bạn có thể sử dụng nút « Tìm tất cả » trong hộp thoại Tìm và Thay thế để tô sáng mỗi lần gặp một từ nào đó, sau đó mở hộp thoại Chèn Mục nhập Chỉ mục để thêm từ đó và các nơi vào chỉ mục abc. Tuy nhiên, nếu bạn cần cùng một tập hợp chỉ mục abc trong nhiều tài liệu, tập tin phù hợp cho phép bạn nhập mỗi từ chỉ một lần, sau đó dùng danh sách nhiều lần.

Để truy cập đến hộp thoại Sửa Tập tin Phù hợp:

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. Trong hộp Kiểu, chọn « Chỉ mục abc ».

  3. Trong vùng Tùy chọn, đánh dấu trong hộp chọn Tập tin phù hợp.

  4. Nhấn vào nút Tập tin, sau đó chọn lệnh Mới hoặc Sửa.

Một tập tin phù hợp chứa những trường này:

« Chuỗi tìm kiếm » thì tham chiếu đến mục nhập chỉ mục mà bạn muốn đánh dấu trong tài liệu.

« Mục nhập xen kẽ » tham chiếu đến mục nhập chỉ mục mà bạn muốn hiển thị trong chỉ mục.

Khoá thứ nhất và khoá thứ hai là mục nhập chỉ mục cấp trên. « Chuỗi tìm kiếm » hoặc « Mục nhập xen kẽ » xuất hiện dưới dạng mục nhập phụ bên dưới khoá 1 và 2.

« Phân biệt chữ hoa/thường » có nghĩa là chữ hoa và chữ thường được phân loại khác.

« Chỉ từ » sẽ tìm kiếm chuỗi dạng một từ riêng lẻ.

Biểu tượng Ghi chú

Để hiệu lực tùy chọn « Phân biệt chữ hoa/thường » hoặc « Chỉ từ », nhấn vào ô tương ứng, sau đó đánh dấu trong hộp chọn đó.


Để tạo một tập tin phù hợp khi không dùng hộp thoại Sửa Tập tin Phù hợp:

Dùng các nguyên tắc chỉ đạo định dạng sau khi bạn tạo một tập tin phù hợp:

Chuỗi tìm kiếm;Mục nhập xen kẽ;khoá 1;khoá 2;Phân biệt chữ hoa/thường;Chỉ từ

Hai mục nhập « Phân biệt chữ hoa/thường » và « Chỉ từ » đều được giải thích như « Không » hoặc SAI nếu rỗng hoặc số không. Các nội dung khác được giải thích như « Có » hoặc ĐÚNG.

Ví dụ

Thí dụ, để kèm thêm từ « Boston » trong chỉ mục abc dưới mục nhập « Cities », nhập dòng sau vào tập tin phù hợp:

Boston;Boston;Cities;;0;0

Cái này cũng tìm « Boston » nếu nó được viết thường.

Để kèm thêm vùng « Beacon Hill » trong thành phố Boston dưới mục nhập « Cities » (Thành phố ), nhập dòng này:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Please support us!