Xác định Mục nhập Thư tịch

Thay đổi nội dung của một mục nhập thư tịch nào đó.

Để truy cập lệnh này...

ChọnChèn - Mục lục và Bảng - Hạng mục thư mục và nhấn Soạn


Dữ liệu nhập

Nhập một tên ngắn, và chọn kiểu nguồn thích hợp. Giờ thì bạn có thể nhập dữ liệu vào các trường khác cũng thuộc về mục nhập này.

Tên ngắn

Displays the short name for the bibliography entry. You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.

This is where you select the desired entry data for your bibliography.

Kiểu

Select the source for the bibliography entry.

Please support us!