Mục nhập (thư tịch)

Ghi rõ định dạng cho các mục nhập thư tịch.

Để truy cập lệnh này...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz37 not found).


Kiểu

Các kiểu được hiển thị thì phụ thuộc vào những nguồn văn học khác nhau.

Cấu trúc và định dạng

Dòng Cấu trúc xác định cách cấu tạo các mục nhập trong chỉ mục. Để thay đổi hình thức của một mục nhập nào đó, bạn có thể nhập mã hoặc văn bản vào các hộp rỗng trên dòng này. Bạn cũng có thể nhấn vào một hộp rỗng hoặc vào một mã, sau đó nhấn vào một nút mã.

Cột Tab (T)

Chèn một cột tab. Để thêm các dấu chấm đứng đầu vào cột tab, chọn một ký tự trong Hộp điền ký tự. Để thay đổi vị trí của cột tab, nhập một giá trị vào hộp Vị trí cột tab, hoặc bật tùy chọn Canh lề phải.

Kiểu

Liệt kê các mục nhập thư tịch sẵn sàng. Để thêm một mục nhập vào dòng Cấu Trúc, nhấn vào mục nhập đó, nhấn vào một hộp rỗng trên dòng Cấu Trúc, sau đó nhấn vào nút Chèn. Dùng hộp thoại Xác định Mục nhập Thư tịch để thêm các mục nhập mới.

Chèn

Thêm vào dòng Cấu trúc mã tham chiếu cho mục nhập thư tịch đã chọn. Chọn một mục nhập trong danh sách, nhấn vào một hộp rỗng, sau đó nhấn vào nút này.

Bỏ

Gỡ bỏ mã tham chiếu đã chọn khỏi dòng Cấu trúc.

Tất cả

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Kiểu dáng Ký tự

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Sửa

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chỉnh sửa kiểu dáng ký tự đã chọn.

Sắp xếp theo

Ghi rõ các tùy chọn về chức năng sắp xếp cho những mục nhập thư tịch.

Ví trí tài liệu

Sắp xếp các mục nhập thư tịch tùy theo vị trí của tham chiếu tương ứng trong tài liệu. Bật tùy chọn này nếu bạn muốn dùng các tham chiếu đã tự động đánh số.

Nội dung

Sắp xếp các mục nhập thư tịch theo những khoá Sắp Xếp bạn ghi õ, chẳng hạn, theo tác giả hoặc năm xuất bản.

Sắp xếp khoá

1, 2 hoặc 3

Chọn mục nhập theo đó cần sắp xếp các mục nhập thư tịch. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu bạn đã bật nút chọn một Nội dung trong vùng Sắp xếp theo.

AZ

Sắp xếp các mục nhập thư tịch theo thứ tự chữ-số tăng dần.

ZA

Sắp xếp các mục nhập thư tịch theo thứ tự chữ-số giảm dần.

Please support us!