Mục nhập (chỉ mục bảng)

Ghi rõ định dạng cho các mục nhập trong một Chỉ mục các Bảng.

Để truy cập lệnh này...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz34 not found).


Cấp

Chọn cấp bạn muốn xác định.

Một Chỉ mục các Bảng chỉ có một cấp chỉ mục.

Cấu trúc và định dạng

Dòng Cấu trúc xác định cách cấu tạo các mục nhập trong chỉ mục. Để thay đổi hình thức của một mục nhập nào đó, bạn có thể nhập mã hoặc văn bản vào các hộp rỗng trên dòng này. Bạn cũng có thể nhấn vào một hộp rỗng hoặc vào một mã, sau đó nhấn vào một nút mã.

Văn bản nhập vào (E)

Chèn chuỗi là tiêu đề chương.

Cột Tab (T)

Chèn một cột tab. Để thêm các dấu chấm đứng đầu vào cột tab, chọn một ký tự trong Hộp điền ký tự. Để thay đổi vị trí của cột tab, nhập một giá trị vào hộp Vị trí cột tab, hoặc bật tùy chọn Canh lề phải.

Số thứ tự trang (#)

Chèn số thứ tự trang của mục nhập

Thông tin Chương

Chèn thông tin chương, v.d. tiêu đề chương và số thứ tự chương. Trong hộp Mục nhập chương, chọn thông tin bạn muốn hiển thị.

Mục nhập chương

Chọn thông tin chương bạn muốn kèm thêm trong mục nhập chỉ mục.

Định giá lên cấp

Nhập số tối đa các bậc phân cấp cho chúng đối tượng được hiển thị trong chỉ mục được tạo.

Kiểu dáng Ký tự

Ghi rõ kiểu dáng định dạng cho phần đã chọn trên dòng Cấu trúc.

Sửa

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chỉnh sửa kiểu dáng ký tự đã chọn.

Điền ký tự

Chọn ký tự đúng đầu vị trí tab mà bạn muốn dùng.

Vị trị cột Tab

Nhập khoảng cách cần để lại giữa lề bên trái của trang và cột tab.

Canh lề phải

Chỉnh canh vị trí tab theo lề bên phải của trang.

Định dạng

Chỉ hiện rõ khi bạn nhấn vào nút E# trên đường Cấu trúc. Bật tùy chọn này để hiển thị số thứ tự chương có dấu tách hay không.

Định giá lên cấp

Nhập số tối đa các bậc phân cấp cho chúng đối tượng được hiển thị trong chỉ mục được tạo.

Vị trí Tab tương đối so với khoảng thụt vào của Kiểu dáng Đoạn văn

Đặt vị trí của cột tab tương đối với giá trị « thụt vào từ bên trái » được xác định trong kiểu dáng đoạn văn được chọn trên thẻ Kiểu dáng. Không thì cột tab được định vị tương đối với lề bên trái của văn bản.

Please support us!