Mục nhập (chỉ mục bảng)

Ghi rõ định dạng cho các mục nhập trong một Chỉ mục các Bảng.

Để truy cập lệnh này...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz34 not found).


Cấp

Chọn cấp bạn muốn xác định.

Một Chỉ mục các Bảng chỉ có một cấp chỉ mục.

Cấu trúc và định dạng

Dòng Cấu trúc xác định cách cấu tạo các mục nhập trong chỉ mục. Để thay đổi hình thức của một mục nhập nào đó, bạn có thể nhập mã hoặc văn bản vào các hộp rỗng trên dòng này. Bạn cũng có thể nhấn vào một hộp rỗng hoặc vào một mã, sau đó nhấn vào một nút mã.

Văn bản nhập vào (E)

Inserts the text of the selected entry.

Cột Tab (T)

Chèn một cột tab. Để thêm các dấu chấm đứng đầu vào cột tab, chọn một ký tự trong Hộp điền ký tự. Để thay đổi vị trí của cột tab, nhập một giá trị vào hộp Vị trí cột tab, hoặc bật tùy chọn Canh lề phải.

Số thứ tự trang (#)

Chèn số thứ tự trang của mục nhập

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Siêu liên kết (LS và LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Tất cả

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Kiểu dáng Ký tự

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Sửa

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chỉnh sửa kiểu dáng ký tự đã chọn.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Điền ký tự

Chọn ký tự đúng đầu vị trí tab mà bạn muốn dùng.

Vị trị cột Tab

Nhập khoảng cách cần để lại giữa lề bên trái của trang và cột tab.

Canh lề phải

Chỉnh canh vị trí tab theo lề bên phải của trang.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Vị trí Tab tương đối so với khoảng thụt vào của Kiểu dáng Đoạn văn

Đặt vị trí của cột tab tương đối với giá trị « thụt vào từ bên trái » được xác định trong kiểu dáng đoạn văn được chọn trên thẻ Kiểu dáng. Không thì cột tab được định vị tương đối với lề bên trái của văn bản.

Please support us!