Gán kiểu dáng

Tạo các mục nhập chỉ mục từ một số kiểu dáng đoạn văn cụ thể.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


Kiểu dáng

Danh sách này chứa các kiểu dáng đoạn văn mà bạn có thể gán cho cấp chỉ mục.

To create an index entry from a paragraph style, click the style in the Styles list, then click the index level that you want to assign to that paragraph style.

Demote Index Level button

Dời kiểu dáng đoạn văn đã chọn lên một cấp trong phân cấp chỉ mục.

Promote Index Level button

Dời kiểu dáng đoạn văn đã chọn xuống một cấp trong phân cấp chỉ mục.

Please support us!