Gán kiểu dáng

Tạo các mục nhập chỉ mục từ một số kiểu dáng đoạn văn cụ thể.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


Kiểu dáng

Danh sách này chứa các kiểu dáng đoạn văn mà bạn có thể gán cho cấp chỉ mục.

Để tạo một mục nhập chỉ mục từ một kiểu dáng đoạn văn, nhấn vào kiểu dáng đó trong danh sách các Kiểu dáng, sau đó nhấn vào nút >> để dời kiểu dáng sang cấp chỉ mục thích hợp.

<<

Dời kiểu dáng đoạn văn đã chọn lên một cấp trong phân cấp chỉ mục.

>>

Dời kiểu dáng đoạn văn đã chọn xuống một cấp trong phân cấp chỉ mục.

Please support us!