Chỉ mục

Các tùy chọn sau sẵn sàng khi bạn chọn Thư tịch làm kiểu chỉ mục.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)


Kiểu và Tựa đề

Ghi rõ kiểu và tựa đề của chỉ mục.

Tựa đề

Nhập tựa đề cho chỉ mục đã chọn.

Kiểu

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Bảo vệ khỏi thay đổi tự làm

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Định dạng mục nhập

Mục nhập số

Tự động đánh số các mục nhập thư tịch. Để đặt các tùy chọn về chức năng sắp xếp chuỗi đánh số, nhấn vào thẻ Mục nhập.

Dấu ngoặc

Select the brackets used to enclose bibliography entries.

Sắp xếp

Đặt các tùy chọn về chức năng sắp xếp các mục nhập chỉ mục.

Ngôn ngữ

Chọn những quy tắc ngôn ngữ để sắp xếp các mục nhập trong chỉ mục.

Kiểu khoá

Bật tùy chọn thuộc số khi bạn muốn sắp xếp các chữ số theo giá trị, v.d. « 1, 2, 12 ». Bật tùy chọn chữ-số khi bạn muốn sắp xếp các chữ số theo mã ký tự, v.d. « 1, 12, 2 ».

Please support us!