Chỉ mục

Các tùy chọn sau sẵn sàng khi bạn chọn Tự xác định làm kiểu chỉ mục.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


Các chỉ mục tự xác định sẵn sàng trong hộp Kiểu khi bạn chèn một mục nhập chỉ mục vào tài liệu.

Kiểu và Tựa đề

Ghi rõ kiểu và tựa đề của chỉ mục.

Kiểu

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tựa đề

Nhập tựa đề cho chỉ mục đã chọn.

Bảo vệ khỏi thay đổi tự làm

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

Chọn có nên tạo chỉ mục cho tài liệu hoặc cho chương hiện tại.

Tạo từ

Kiểu dáng

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Gán kiểu dáng

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Dấu chỉ mục

Kèm thêm những mục nhập chỉ mục mà bạn đã chèn bằng cách chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Mục lục > Mục nhập khi trong chỉ mục.

Bảng

Kèm thêm bảng trong chỉ mục.

Đồ họa

Kèm thêm đồ họa trong chỉ mục.

Frames

Includes frames in the index.

Đối tượng OLE

Kèm thêm các đối tượng OLE trong chỉ mục.

Dùng cấp từ chương nguồn

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

Xác định một mục nhập chỉ mục

Please support us!