Chỉ mục

Có sẵn những tùy chọn sau khi bạn chọn Chỉ mục các Bảng làm kiểu chỉ mục.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)


Kiểu và Tựa đề

Ghi rõ kiểu và tựa đề của chỉ mục.

Tựa đề

Nhập tựa đề cho chỉ mục đã chọn.

Kiểu

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Bảo vệ khỏi thay đổi tự làm

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

Chọn có nên tạo chỉ mục cho tài liệu hoặc cho chương hiện tại.

Tạo từ

Ghi rõ thông tin cần kết hợp để làm một chỉ mục.

Phụ đề

Tạo các mục nhập chỉ mục từ các phụ đề đối tượng. Để thêm một phụ đề vào một đối tượng, chọn lệnh Chèn > Phụ đề.

Loại

Chọn phân loại phụ đề mà bạn muốn dùng cho các mục nhập chỉ mục.

Hiển thị

Select the part of the caption that you want to display in the index entries. The following table illustrates the options that can be selected, based on the caption “Figure 24: The Sun”, where “Figure 24” was generated automatically when the caption was inserted, while “The Sun” is the caption text added by the user.

Lựa chọn trong hộp liệt kê Hiển thị

Mục nhập trong Chỉ mục

Reference

Figure 24: The Sun

Loại và Số

Figure 24

Caption Text

Mặt trời


If you select “Caption Text”, the punctuation and the space at the beginning of the caption are not included in the index entry.

Tên đối tượng

Tạo các mục nhập chỉ mục từ các tên đối tượng. Bạn có thể xem các tên t trong Bộ điều hướng, chẳng hạn, và thay đổi chúng dùng trình đơn ngữ cảnh.

Please support us!