Chỉ mục

Có sẵn những tùy chọn sau khi bạn chọn Chỉ mục các Bảng làm kiểu chỉ mục.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)


Kiểu và Tựa đề

Ghi rõ kiểu và tựa đề của chỉ mục.

Kiểu

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tựa đề

Nhập tựa đề cho chỉ mục đã chọn.

Bảo vệ khỏi thay đổi tự làm

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

Chọn có nên tạo chỉ mục cho tài liệu hoặc cho chương hiện tại.

Tạo từ

Ghi rõ thông tin cần kết hợp để làm một chỉ mục.

Phụ đề

Tạo các mục nhập chỉ mục từ các phụ đề đối tượng. Để thêm một phụ đề vào một đối tượng, chọn lệnh Chèn > Phụ đề.

Loại

Chọn phân loại phụ đề mà bạn muốn dùng cho các mục nhập chỉ mục.

Hiển thị

Chọn phần của phụ đề mà bạn muốn dùng làm mục nhập chỉ mục. Bảng theo sau liệt kê các tùy chọn phụ đề có thể đặt, dựa vào chuỗi phụ đề « Hình 24: Mặt trời », mà phần chuỗi « Hình 24 » đã được tự động tạo ra, và phần chuỗi « Mặt trời » đã được người dùng thêm.

Lựa chọn trong hộp liệt kê Hiển thị

Mục nhập trong Chỉ mục

Văn bản Tham chiếu

Hình 25: Mặt trời

Loại và Số

Hình 24

Phụ đề

Mặt trời


Nếu bạn chọn mục "Chuỗi phụ đề", dấu chấm câu và dấu cách ở đầu phụ đề sẽ không xuất hiện trong phần chỉ mục.

Tên đối tượng

Tạo các mục nhập chỉ mục từ các tên đối tượng. Bạn có thể xem các tên t trong Bộ điều hướng, chẳng hạn, và thay đổi chúng dùng trình đơn ngữ cảnh.

Please support us!