Type

Hãy dùng thẻ này để xác định kiểu chỉ mục mà bạn muốn chèn. Cũng có thể tạo chỉ mục riêng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)


Phụ thuộc vào kiểu chỉ mục bạn chọn, thẻ này chứa các tùy chọn này:

Mục lục

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Chỉ mục ABC

Các tùy chọn sau sẵn sàng khi bạn chọn Chỉ mục abc làm kiểu chỉ mục.

Chỉ mục Hình

Có sẵn các tùy chọn sau khi bạn chọn Chỉ mục Hình làm kiểu chỉ mục.

Chỉ mục các Bảng

Có sẵn những tùy chọn sau khi bạn chọn Chỉ mục các Bảng làm kiểu chỉ mục.

Tự xác định

Các tùy chọn sau sẵn sàng khi bạn chọn Tự xác định làm kiểu chỉ mục.

Bảng đối tượng

Các tùy chọn sau sẵn sàng khi bạn chọn Bảng các đối tượng làm kiểu chỉ mục.

Thư tịch

Các tùy chọn sau sẵn sàng khi bạn chọn Thư tịch làm kiểu chỉ mục.

Sử dụng Mục lục và Chỉ mục

Chèn > Chỉ mục và Mục lục > Mục nhập

Please support us!