Kiểu dáng

Bạn có thể gán các kiểu dáng đoạn văn khác nhau, để thay đổi định dạng của các tiêu đề chỉ mục, dấu phân cách và mục nhập chỉ mục. Cũng có thể sửa đổi các kiểu dáng đoạn văn trong hộp thoại này.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab


Gán

Cấp

Chọn cấp chỉ mục cho đó bạn muốn thay đổi định dạng.

Kiểu đoạn văn

Chọn kiểu dáng đoạn văn bạn muốn áp dụng cho chỉ mục đã chọn, sau đó nhấn vào nút (Gán).

<

Định dạng cấp chỉ mục đã chọn bằng kiểu dáng đoạn văn đã chọn.

Mặc định

Đặt lại định dạng của cấp đã chọn về kiểu dáng đoạn văn « Mặc định ».

Sửa

Mở hộp thoại Kiểu dáng Đoạn văn, trong đó bạn có thể sửa đổi kiểu dáng đoạn văn đã chọn.

Please support us!