Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography


Bạn cũng có thể xem thử chỉ mục hoặc mục lục trong hộp thoại này.

Phụ thuộc vào kiểu chỉ mục hoặc mục lục bạn chọn, những thẻ sau hiển thị.

Type

Hãy dùng thẻ này để xác định kiểu chỉ mục mà bạn muốn chèn. Cũng có thể tạo chỉ mục riêng.

Mục nhập (Chỉ mục/Mục lục)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Kiểu dáng

Bạn có thể gán các kiểu dáng đoạn văn khác nhau, để thay đổi định dạng của các tiêu đề chỉ mục, dấu phân cách và mục nhập chỉ mục. Cũng có thể sửa đổi các kiểu dáng đoạn văn trong hộp thoại này.

Cột

Xác định số lượng cột và cách bố trí cột cho kiểu, khung hoặc từng khu của trang .

Hãy dùng thẻ này để ghi rõ bố trí cột cho chỉ mục hoặc mục lục. Mặc định là tựa đề chỉ mục có chiều rộng chỉ một cột, và mở rộng từ lề bên trái trang.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Sử dụng Mục lục và Chỉ mục

Please support us!