Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

From the context menu:

Choose Edit Index in the index.

From the tabbed interface:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

From toolbars:

Icon Insert Index

Insert Index


Bạn cũng có thể xem thử chỉ mục hoặc mục lục trong hộp thoại này.

Phụ thuộc vào kiểu chỉ mục hoặc mục lục bạn chọn, những thẻ sau hiển thị.

Type

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Mục nhập (Chỉ mục/Mục lục)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Kiểu dáng

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

Cột

Xác định số lượng cột và cách bố trí cột cho kiểu, khung hoặc từng khu của trang .

Hãy dùng thẻ này để ghi rõ bố trí cột cho chỉ mục hoặc mục lục. Mặc định là tựa đề chỉ mục có chiều rộng chỉ một cột, và mở rộng từ lề bên trái trang.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Please support us!