Insert or Edit Index Entry

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Để truy cập lệnh này...

Insert:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Mở thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Edit:

Place the cursor in front of the index field, then choose Edit - Reference - Index Entry...

or right-click to open context menu - choose Edit Index Entry


You can leave the Insert Index Entry and Edit Index Entry dialogs open while you select and insert or edit entries.

Index entry dialog

Chỉ mục

Select the index that you want to add the entry to.

When editing an index entry, displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

Chỉ mục tự xác định mới

Mở hộp thoại Tạo chỉ mục tự xác định mới trong đó bạn có thể tạo một chỉ mục.

New User-defined Index Icon

New User-defined Index

Tên

Nhập tên cho chỉ mục tự xác định mới. Chỉ mục mới được thêm vào danh sách các chỉ mục và bảng sẵn sàng.

Mục nhập

Hiển thị chuỗi được chọn trong tài liệu. Bạn cũng có thể nhập một từ khác cho mục nhập chỉ mục. Chuỗi đã chọn trong tài liệu sẽ không thay đổi.

Or, edit the index entry if necessary. When you modify the index entry, the new text only appears in the index, and not at the index entry anchor in the document. For example, you can enter an index with comments such as "Basics, see also General".

Update entry from selection

Click the icon to update Entry with the current text selection in the document.

Update Entry from Selection Icon

Update Entry from Selection

Khoá thứ 1

Làm cho vùng chọn hiện thời là một mục nhập phụ của từ bạn nhập vào đây. Chẳng hạn, nếu bạn chọn « lạnh », sau đó nhập « thời tiết » làm khoá thứ nhất, mục nhập chỉ mục sẽ là « thời tiết, lạnh ».

Khoá thứ 2

Làm cho vùng chọn hiện thời là một mục nhập phụ phụ của khoá thứ nhất. Chẳng hạn, nếu bạn chọn « lạnh », sau đó nhập « thời tiết » làm khoá thứ nhất và « mua Đông » làm khoá thứ hai, mục nhập chỉ mục sẽ là « thời tiết, mua Đông, lạnh ».

Đọc ngữ âm

Nhập cách đọc phát âm cho mục nhập tương ứng. Chẳng hạn, nếu một từ Kanji tiếng Nhật có nhiều cách phát âm, nhập cách phát âm đúng dưới dạng từ Katakana. Từ Kanji thì được sắp xếp tùy theo mục nhập đọc phát âm. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu bạn cũng đã hiệu lực hỗ trợ cho các ngôn ngữ Châu Á (v.d. tiếng Trung/Nhật/Hàn).

Mục nhập chính

Làm cho chuỗi đã chọn là mục nhập chính trong một chỉ mục theo thứ tự abc. LibreOffice hiển thị số thứ tự trang của mục nhập chính theo định dạng khác với các mục nhập khác trong cùng chỉ mục.

Index level

Specify the index level for the inserted index entry.

note

Tùy chọn này sẵn sàng chỉ cho mục nhập kiểu mục lục và chỉ mục tự xác định.


For Selected Entry

The following three options are available when a text selection is loaded in Entry, either by selecting the text in the document and then opening the dialog, or by using Update entry from selection in the dialog.

Apply to all other occurrences

Automatically marks all other occurrences of the selected text in the document. For a modified entry, the match is conducted on the original selection, but the modified entry is inserted as the index entry. Text in headers, footers, and frames is not included.

Chỉ nguyên từ

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Khớp chữ hoa/thường

Matches the exact character provided in the Find box without considering any alternative case matches.

tip

Để kèm thêm tất cả các lần gặp một chuỗi nào đó trong một chỉ mục, lựa chọn chuỗi đó, chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế, sau đó nhấn vào nút Tìm tất cả. Sau đó thì chọn lệnh Chèn > Chỉ mục và Bảng > Mục nhập và nhấn vào nút Chèn.


Chèn

Marks an index entry in your text.

Đóng

Closes the dialog.

Delete

Deletes the selected entry from the index. The entry text in the document is not deleted.

note

The following navigation buttons are only available in the Edit Index Entry dialog.


Previous entry (same name)

Jumps to the previous index entry with the same entry and type as the current index entry.

Previous entry (same name) Icon

Previous entry (same name)

Next entry (same name)

Jumps to the next index entry with the same entry and type as the current index entry.

Next entry (same name) Icon

Next entry (same name)

Previous entry

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Previous Entry Icon

Previous entry

Next entry

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Next Entry Icon

Next entry

tip

You can jump quickly to index entries with the Navigation Bar.


Please support us!