Trường nhập liệu

Chèn một trường văn bản mà bạn có thể mở và chỉnh sửa bằng cách nhấn vào nó trong tài liệu. Bạn có thể sử dụng trường nhập liệu cho văn bản, hoặc để gán giá trị khác cho một biến.

Để sửa đổi nội dung của một trường nhập liệu trong một tài liệu, nhấn vào trường đó, sau đó chỉnh sửa văn bản trong ô dưới của hộp thoại.

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box on the Functions or Variables tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

Tiếp

Nhảy tới trường nhập kế tiếp trong tài liệu. Nút này chỉ sẵn sàng khi bạn đặt con trỏ vào đúng phía trước một trường nhập liệu, sau đó bấm tổ hợp phím Shift+Ctrl+F9..

Please support us!