Thể đặc biệt

Khi bạn lưu một tài liệu chứa trường dưới dạng một tài liệu HTML, LibreOffice tự động chuyển đổi các trường kiểu ngày, giờ và Thông tin Tài liệu sang các thẻ HTML đặc biệt. Nội dung trường được chèn vào giữa thẻ HTML mở và đóng của mỗi trường đã chuyển đổi. Những thẻ HTML đặc biệt này không tương ứng với thẻ HTML tiêu chuẩn.

Các trường của LibreOffice Writer được nhận diện theo thẻ <SDFIELD> trong tài liệu HTML. Kiểu trường, định dạng và tên của trường đặc biệt cả được diễn tả bởi thẻ HTML mở. Định dạng của một thẻ trường được nhận ra bởi bộ lọc HTML thì phụ thuộc vào kiểu trường.

Trường Ngày/Giờ

Đối với các trường kiểu ngày/giờ, tham số TYPE bằng với DATETIME. Định dạng của ngày hoặc giờ được ghi rõ bởi tham số SDNUM, v.d. DD:MM:YY đối với ngày tháng, hoặc HH:MM:SS đối với thời gian.

Đối với các trường ngày/giờ cố định, ngày tháng hoặc thời gian được ghi rõ theo tham số SDVAL.

Bảng sau hiển thị mẫu thí dụ về các thẻ HTML đặc biệt kiểu ngày/giờ mà được LibreOffice nhận ra dạng trường:

Trường

Thẻ LibreOffice

Ngày tháng cố định

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Ngày tháng cũng biến đổi

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Thời gian cố đinh

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Thời gian cũng biến đổi

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Trường Thông tin Tài liệu

Đối với các trường Thông_tin_Tài_liệu, tham số TYPE (kiểu) bằng với DOCINFO (thông tin tài liệu). Tham số SUBTYPE hiển thị kiểu trường cụ thể, chẳng hạn đối với trường Thông_tin_Tài_liệu "Tạo", SUBTYPE=CREATE. Đối với các trường Thông_tin_Tài_liệu kiểu ngày/giờ, tham số FORMAT (định dạng) bằng với hoặc DATE (ngày) hoặc TIME (giờ), và tham số SDNUM chỉ ra định dạng số được dùng. Tham số SDFIXED cho biết nội dung của trường Thông_tin_Tài_liệu có được sửa hay không.

Nội dung của một trường cố định ngày/giờ là bằng với tham số SDVAL, không thì nội dung bằng với chuỗi nằm giữa hai thẻ HTML SDFIELD.

Mẫu thí dụ về Thông tin Tài liệu (các thẻ HTML đặc biệt được LibreOffice nhận ra) dạng trường được hiển thị trong bảng này:

Trường

Thẻ LibreOffice

Mô tả (nội dung cố định)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Mô tả</SDFIELD>

Ngày tạo

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. Quý 98</SDFIELD>

Giờ tạo (nội dung cố định)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Ngày sửa đổi

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Mo 23 Feb, 98</SDFIELD>


Please support us!