Cơ sở dữ liệu

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Cơ sở dữ liệu.


Kiểu

Lists the available field types.

Kiểu trường

Nghĩa

Bản ghi bất kỳ

Chèn nội dung của trường cơ sở dữ liệu mà bạn xác định trong hộp Số hiệu bản ghi dưới dạng một trường trộn thư nếu thỏa Điều kiện bạn nhập vào. Chỉ xử lý các bản ghi được chọn bằng chức năng đa chọn trong phần xem nguồn dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng trường này để chèn một vài bản ghi vào một tài liệu. Chỉ cần chèn trường Bản ghi bất kỳ vào trước những trường thư mẫu dùng một bản ghi nào đó.

Tên cơ sở dữ liệu

Chèn tên của bảng cơ sở dữ liệu được chọn trong hộp Chọn cơ sở dữ liệu. Trường « Tên cơ sở dữ liệu » là một trường toàn cục, tức là nếu bạn chọn một tên cơ sở dữ liệu khác trong tài liệu, nội dung của tất cả các trường « Tên cơ sở dữ liệu » đã chèn trước sẽ cũng được cập nhật.

Trường trộn thư

Chèn tên của cơ sở dữ liệu dưới dạng bộ giữ chỗ, do đó bạn có thể tạo một tài liệu thư trộn. Nội dung trường được tự động chèn khi bạn in ra thư đó.

Bản ghi sau

Chèn vào tài liệu nội dung của trường trộn thư kế tiếp, nếu thỏa điều kiện bạn xác định. Những bản ghi bạn muốn kèm thêm thì phải được lựa chọn trong ô xem nguồn dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng trường « Bản ghi kế » để chèn nội dung của các bản ghi liên tiếp giữa các trường trộn thư trong tài liệu.

Số hiệu bản ghi

Chèn số thứ tự của bản ghi cơ sở dữ liệu đã chọn.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Chọn cơ sở dữ liệu

Chọn bảng cơ sở dữ liệu hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu tới đó bạn muốn trường tham chiếu. Bạn có khả năng chèn các trường từ nhiều cơ sở dữ liệu hay truy vấn vào cùng một tài liệu.

Điều kiện

Đối với các trường được liên kết đến một điều kiện, nhập các tiêu chuẩn vào đây

Nếu muốn, bạn có thể gán một điều kiện cần được thỏa trước khi chèn nội dung của trường kiểu "Bản ghi bất kỳ" và "Bản ghi kế". Điều kiện mặc định là "Đúng", tức là điều kiện lúc nào cũng đúng nếu bạn không thay đổi điều kiện.

Số hiệu bản ghi

Nhập số thứ tự của bản ghi bạn muốn chèn khi thỏa điều kiện bạn đã ghi rõ. Số thứ tự bản ghi tương ứng với vùng chọn hiện thời trong ô xem nguồn dữ liệu. Thí dụ, nếu bạn chọn 5 bản ghi cuối cùng trong một cơ sở dữ liệu chứa 10 bản ghi, số thứ tự của bản ghi thứ nhất đã chọn sẽ là 1, không phải 6.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn tham chiếu cho trường trong cơ sở dữ liệu khác (hoặc trong một bảng hay truy vấn khác trong cùng một cơ sở dữ liệu), LibreOffice xác định số thứ tự bản ghi tương ứng so với vùng chọn hiện thời.


Định dạng

Select the format of the field that you want to insert. This option is available for numerical, boolean, date and time fields.

Từ cơ sở dữ liệu

Dùng định dạng được xác định trong cơ sở dữ liệu đã chọn.

Duyệt

Mở một hộp thoại mở tập tin trong đó bạn có thể chọn một tập tin cơ sở dữ liệu (*.odb). Tập tin đã chọn thì được thêm vào danh sách Chọn cơ sở dữ liệu.

Tự xác định

Áp dụng định dạng bạn chọn trong Danh sách các định dạng tự xác định.

Danh sách các định dạng tự xác định

Lists the available user-defined formats.

In thư theo mẫu

Khi bạn in ra một tài liệu chứa các trường cơ sở dữ liệu, một hộp thoại hỏi nếu bạn muốn in một thư mẫu. Đồng ý thì chương trình mở hộp thoại Trộn thư trong đó bạn có thể chọn những bản ghi cơ sở dữ liệu cần in ra.

Please support us!