Biến

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Biến.


Kiểu

Liệt kê các kiểu trường sẵn sàng. Để thêm một trường vào tài liệu, nhấn vào một kiểu trường nào đó, nhấn vào một trường nào đó trong danh sách Chọn, sau đó nhấn vào nút Chèn. Có sẵn những trường này:

Kiểu

Mô tả

Đặt biến

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

Hiện biến

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

Trường DDE

Chèn vào tài liệu một liên kết kiểu DDE, mà bạn có thể cập nhật tùy ý thông qua tên đã gán.

Chèn công thức

Chèn một con số cố định, hoặc kết quả của một công thức.

Trường nhập

Chèn một biến mới cho một biến hay Trường Người dùng.

Giá trị của một biến trong một trường nhập liệu chỉ là hợp lệ kể từ trường được chèn. Để thay đổi giá trị của biến như vậy về sau trong tài liệu, chèn một trường nhập liệu thêm nữa có cùng tên, còn có giá trị khác. Tuy nhiên, giá trị của một trường kiểu người dùng được thay đổi toàn cục.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

Phạm vi số

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

Đặt biến trang

Chèn vào tài liệu mốt điểm tham chiếu, đằng sau đó bắt đầu lại đếm trang. Chọn « Bật » để hiệu lực điểm tham chiếu, hoặc « Tắt » để vô hiệu hoá nó. Bạn cũng có thể nhập một khoảng bù để bắt đầu đếm trang từ con số khác.

Show page variable

Hiển thị tổng số trang có từ điểm tham chiếu « Đặt biến trang » đến trường này.

Trường người dùng

Chèn một biến toàn cục riêng. Bạn có thể sử dụng Trường Người dùng để xác định một giá trị cho một câu lệnh điều kiện. Khi bạn thay đổi một Trường Người dùng, tất cả các lần gặp biến đó trong tài liệu sẽ được cập nhật.


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Biểu tượng Gợi ý

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


Định dạng

Nhấn vào định dạng bạn muốn áp dụng cho trường đã chọn, hoặc nhấn vào mục « Định dạng thêm » để xác định một định dạng riêng.

Tên

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

Trường tự xác định chỉ sẵn sàng trong tài liệu hiện tại.


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Trong danh sách Định dạng, xác định có nên chèn giá trị này dưới dạng văn bản hay con số.

note

Theo đây có một số trường chỉ có thể chèn vào được nếu kiểu trường tương ứng được chọn trong danh sách Kiểu.


Trong tài liệu HTML, có sẵn hai trường bổ sung cho trường kiểu « Đặt biến »: HTML_ON (mở HTML) và HTML_OFF (đóng HTML). Chuỗi bạn gõ vào hộp Giá trị thì được chuyển đổi sang một thẻ HTML mở (<Value>) hoặc sang một thẻ HTML đóng (</Value>) khi tập tin được lưu dạng tài liệu HTML, phụ thuộc vào tùy chọn bạn đặt.

DDE Statement

Cú pháp chung cho lệnh DDE là « <Trình phục vụ><Chủ đề><Mục> », mà « trình phục vụ » là tên DDE cho ứng dụng mà chứa dữ liệu. « Chủ đề » tham chiếu đến địa điểm của « mục » (thường là tên tập tin), và « mục » đại diện đối tượng thật.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

Công thức

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

Tham chiếu

Gõ chuỗi bạn muốn hiển thị trong trường. Nếu bạn đang chèn một trường giữ chỗ, gõ chuỗi bạn muốn hiển thị dạng lời gợi ý Trợ giúp khi bạn để con trỏ chuột ở trên trường đó.

Nhập giá trị bù mà bạn muốn áp dụng cho trường số thứ tự trang, v.d. « +1 ».

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

Vô hình

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Numbering by Chapter

Đặt các tùy chọn về chức năng đặt lại số thứ tự chương.

Cấp

Chọn cấp tiêu đề hay chương ở đó cần bắt đầu lại hệ thống đánh số trong tài liệu.

Dấu tách

Gõ ký tự bạn muốn dùng làm dấu tách giữa các cấp tiêu đề hay cấp chương.

note

Numbering by Chapter, Level and Separator are only available for the "Number range" field type.


Áp dụng

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Áp dụng

Xoá

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Biểu tượng

Xoá

Please support us!