Biến

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Biến.


Kiểu

Lists the available field types.

Kiểu

Mô tả

Đặt biến

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

Hiện biến

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

Trường DDE

Chèn vào tài liệu một liên kết kiểu DDE, mà bạn có thể cập nhật tùy ý thông qua tên đã gán.

Chèn công thức

Chèn một con số cố định, hoặc kết quả của một công thức.

Trường nhập

Chèn một biến mới cho một biến hay Trường Người dùng.

Giá trị của một biến trong một trường nhập liệu chỉ là hợp lệ kể từ trường được chèn. Để thay đổi giá trị của biến như vậy về sau trong tài liệu, chèn một trường nhập liệu thêm nữa có cùng tên, còn có giá trị khác. Tuy nhiên, giá trị của một trường kiểu người dùng được thay đổi toàn cục.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

Phạm vi số

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

Đặt biến trang

Chèn vào tài liệu mốt điểm tham chiếu, đằng sau đó bắt đầu lại đếm trang. Chọn « Bật » để hiệu lực điểm tham chiếu, hoặc « Tắt » để vô hiệu hoá nó. Bạn cũng có thể nhập một khoảng bù để bắt đầu đếm trang từ con số khác.

Show page variable

Hiển thị tổng số trang có từ điểm tham chiếu « Đặt biến trang » đến trường này.

Trường người dùng

Chèn một biến toàn cục riêng. Bạn có thể sử dụng Trường Người dùng để xác định một giá trị cho một câu lệnh điều kiện. Khi bạn thay đổi một Trường Người dùng, tất cả các lần gặp biến đó trong tài liệu sẽ được cập nhật.


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


Định dạng

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

Tên

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

Trường tự xác định chỉ sẵn sàng trong tài liệu hiện tại.


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Trong danh sách Định dạng, xác định có nên chèn giá trị này dưới dạng văn bản hay con số.

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Trong tài liệu HTML, có sẵn hai trường bổ sung cho trường kiểu « Đặt biến »: HTML_ON (mở HTML) và HTML_OFF (đóng HTML). Chuỗi bạn gõ vào hộp Giá trị thì được chuyển đổi sang một thẻ HTML mở (<Value>) hoặc sang một thẻ HTML đóng (</Value>) khi tập tin được lưu dạng tài liệu HTML, phụ thuộc vào tùy chọn bạn đặt.

DDE Statement

Cú pháp chung cho lệnh DDE là « <Trình phục vụ><Chủ đề><Mục> », mà « trình phục vụ » là tên DDE cho ứng dụng mà chứa dữ liệu. « Chủ đề » tham chiếu đến địa điểm của « mục » (thường là tên tập tin), và « mục » đại diện đối tượng thật.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

Công thức

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

Tham chiếu

Gõ chuỗi bạn muốn hiển thị trong trường. Nếu bạn đang chèn một trường giữ chỗ, gõ chuỗi bạn muốn hiển thị dạng lời gợi ý Trợ giúp khi bạn để con trỏ chuột ở trên trường đó.

Nhập giá trị bù mà bạn muốn áp dụng cho trường số thứ tự trang, v.d. « +1 ».

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

Vô hình

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

With Heading Number

Use this option to display a heading number before a “number range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Up to level

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


Dấu tách

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

With Heading Number, Up to level and Separator are only available for the “Number range” field type.


Áp dụng

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Áp dụng

Xoá

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

Xoá

Please support us!