Thông tin tài liệu

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Thông tin Tài liệu.


Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn nhập/xuất một tài liệu HTML chứa trường kiểu Thông tin tài liệu, các định dạng LibreOffice đặc biệt được dùng


Kiểu

Liệt kê các kiểu trường sẵn sàng. Để thêm một trường vào tài liệu, nhấn vào một kiểu trường nào đó, nhấn vào một trường nào đó trong danh sách Chọn, sau đó nhấn vào nút Chèn. Có sẵn những trường này:

Kiểu

Nghĩa

Sửa đổi

Chèn tên của tác giả, và ngày/giờ lưu cuối cùng.

Thời gian chỉnh sửa

Chèn khoảng thời gian đã chỉnh sửa tài liệu đó.

Nội dung

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

Revision number

Chèn số thứ tự phiên bản của tài liệu hiện tại.

Tạo

Chèn tên của tác giả, và ngày/giờ tạo tài liệu.

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Propertiestab of the File - Properties dialog.

In cuối

Chèn tên của tác giả, và ngày/giờ in cuối cùng tài liệu đó.

Từ khoá

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Chủ đề

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Tựa đề

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.


Biểu tượng Ghi chú

Theo đây có một số trường chỉ có thể chèn vào được nếu kiểu trường tương ứng được chọn trong danh sách Kiểu.


Chọn

Liệt kê các trường sẵn sàng cho kiểu trường được lựa chọn trong danh sách Kiểu. Để chèn một trường nào đó, nhấn vào nó, sau đó nhấn vào nút Chèn.

Biểu tượng Gợi ý

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Trường

Hàm

Trang trước

Chèn số thứ tự trang của trang trước trong tài liệu.

Trang kế

Chèn số thứ tự trang của trang kế tiếp trong tài liệu.

Số thứ tự trang

Chèn số thứ tự trang hiện tại.


Dưới Định dạng, nhấn vào định dạng đánh số bạn muốn dùng.

Bạn cũng có thể nhập giá trị cho số thứ tự trang được hiển thị. Dùng giá trị 1, trường sẽ hiển thị một con số lớn hơn số thứ tự trang hiện thời theo một, nhưng chỉ nếu có một trang với số thứ tự đó. Trên trang cuối cùng của tài liệu, trường này sẽ là rỗng.

Biểu tượng Ghi chú

Đối với các kiểu trường « Tạo », « Sửa đổi « và « In cuối », bạn cũng có thể kèm thêm tên của tác giả, và ngày/giờ của thao tác tương ứng.


Định dạng

Nhấn vào định dạng bạn muốn áp dụng cho trường đã chọn, hoặc nhấn vào mục « Định dạng thêm » để xác định một định dạng riêng.

Nhấn vào mục « Định dạng thêm » thì mở hộp thoại Định dạng Số, trong đó bạn có thể xác định một định dạng riêng.

Nội dung cố định

Chèn vào trường dưới dạng nội dung tĩnh, tức là không thể cập nhật trường đó.

Biểu tượng Ghi chú

Trường có nội dung cố định thì chỉ được xử lý khi bạn tạo một tài liệu mới từ một mẫu chứa trường như vậy. Chẳng hạn, một trường ngày tháng có nội dung tĩnh sẽ chèn ngày vào đó tài liệu mới được tạo từ mẫu.


Please support us!