Thông tin tài liệu

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Thông tin Tài liệu.


note

When you export and import an HTML document containing DocInformation fields, special LibreOffice formats are used.


Kiểu

Lists the available field types.

Kiểu

Nghĩa

Nội dung

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

Tạo

Chèn tên của tác giả, và ngày/giờ tạo tài liệu.

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

Từ khoá

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

In cuối

Chèn tên của tác giả, và ngày/giờ in cuối cùng tài liệu đó.

Sửa đổi

Chèn tên của tác giả, và ngày/giờ lưu cuối cùng.

Revision number

Chèn số thứ tự phiên bản của tài liệu hiện tại.

Chủ đề

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Tựa đề

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

Chèn khoảng thời gian đã chỉnh sửa tài liệu đó.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Chọn

Lists what information can be inserted for a selected field type.

note

Đối với các kiểu trường « Tạo », « Sửa đổi « và « In cuối », bạn cũng có thể kèm thêm tên của tác giả, và ngày/giờ của thao tác tương ứng.


Định dạng

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

Nội dung cố định

Chèn vào trường dưới dạng nội dung tĩnh, tức là không thể cập nhật trường đó.

note

Trường có nội dung cố định thì chỉ được xử lý khi bạn tạo một tài liệu mới từ một mẫu chứa trường như vậy. Chẳng hạn, một trường ngày tháng có nội dung tĩnh sẽ chèn ngày vào đó tài liệu mới được tạo từ mẫu.


Please support us!