Cross-reference

Đây là nơi bạn chèn vào tài liệu hiện tại các tham chiếu hay trường đã tham chiếu. Tham chiếu là trường đã tham chiếu trong cùng tài liệu, hay bên trong các tài liệu phụ của cùng một tài liệu chủ.

Lợi ích khi nhập tham chiếu chéo dưới dạng trường là bạn không cần phải tự điều chỉnh các tham chiếu mỗi lần bạn thay đổi tài liệu. Chỉ cập nhật các trường bằng F9 thì cũng cập nhật các tham chiếu trong tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Field - More Fields - Cross-references tab

Choose Insert - Cross-reference

From the tabbed interface:

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Cross-reference.

From toolbars:

Icon Insert Cross-reference

Insert Cross-reference

From the keyboard:

+ F2


Chèn Tham Chiếu Chéo

Kiểu

Liệt kê các kiểu trường sẵn sàng. Để thêm một trường vào tài liệu, nhấn vào một kiểu trường nào đó, nhấn vào một trường nào đó trong danh sách Lựa chọn, sau đó nhấn vào nút Nhập. Có sẵn những trường này:

Kiểu

Nghĩa

Đặt tham chiếu

Đặt đích cho một trường đã tham chiếu. Dưới mục Tên, nhập tên cho tham chiếu. Khi chèn tham chiếu, tên sẽ xuất hiện dưới dạng đồ nhận diện trong hộp liệt kê Lựa chọn.

Trong tài liệu HTML thì bỏ qua các trường tham chiếu được nhập bằng cách này. Để tạo một đích trong tài liệu HTML, bạn cần phải chèn liên kết lưu.

Chèn tham chiếu

Chèn một tham chiếu vào vị trí khác trong tài liệu. Vị trí văn bản tương ứng cần phải được xác định trước tiên bằng "Đặt tham chiếu". Không thì không thể chèn tham chiếu bằng cách chọn tên trường dưới Lựa chọn.

Trong tài liệu chủ, bạn cũng có thể tham chiếu từ tài liệu phụ này đến tài liệu phụ khác. Ghi chú rằng tên tham chiếu sẽ không xuất hiện trong trường lựa chọn: bạn cần phải tự nhập nó.

Trong tài liệu HTML thì bỏ qua các trường tham chiếu được nhập bằng cách này. Để tạo trường tham chiếu trong tài liệu HTML, bạn cần phải chèn siêu liên kết.

Tiêu đề

Hộp chọn hiển thị danh sách các tiêu đề theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu.

Đoạn văn đánh số

The Selection box shows a list of all ordered paragraphs in the order of their appearance in the document. The list includes:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Heading Numbering dialog

  • ordered list paragraphs, formatted with the Formatting toolbar or Bullets and Numbering dialog

  • paragraphs formatted with a numbered list style

  • paragraphs formatted with a paragraph style with a numbered list style applied in the Outline & List tab.

Liên kết lưu

Sau khi chèn liên kết lưu vào tài liệu bằng lệnh Chèn > Liên kết lưu, mục nhập liên kết lưu trên thẻ Tham chiếu có ích. Liên kết lưu được dùng để đánh dấu vị trí riêng trong tài liệu (v.d. đánh dấu một đoạn văn quan trọng, hay đánh dấu đoạn văn đã đọc cuối cùng). Trong tài liệu văn bản, bạn có thể sử dụng liên kết lưu để (v.d.) nhảy từ đoạn văn này đến đoạn văn khác.

Trong tài liệu HTML, siêu liên kết trở thành neo <A name>, mà (v.d.) xác định đích của siêu liên kết.

Cước chú

Nếu tài liệu của bạn chứa cước chú, bạn có thể chọn hạng mục Cước Chú. Tham chiếu tới một Cước Chú sễ trả về số của cước chú.

(Các đối tượng đã chèn với phụ đề)

Bạn có thể đặt tham chiếu đến đối tượng có sẵn phụ đề. Ví dụ, chèn một ảnh, nhấn-phải vào ảnh đó, sau đó chọn « Phụ đề ». Vậy đối tượng hiển thị dạng « Hình » đánh số trong danh sách.


tip

Tham chiếu là trường. Để gỡ bỏ một tham chiếu nào đó, chỉ cần xoá trường đó. Nếu bạn đặt một văn bản dài làm tham chiếu, và bạn không muốn nhập nó lần nữa sau khi xoá tham chiếu đó, lựa chọn văn bản và sao chép nó vào bảng nháp. Vì vậy bạn có thể chèn nó lần nữa vào cùng vị trí, dưới dạng "văn bản không có định dạng", dùng lệnh Sửa > Dán đặc biệt. Văn bản giữ nguyên, ngay cả khi tham chiếu bị xoá.


Lựa chọn

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Refer using" list, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Refer using

Chọn định dạng bạn muốn dùng cho trường tham chiếu đã chọn. Có sẵn những định dạng này:

Định dạng

Nghĩa

Page number (unstyled)

Chèn số thứ tự của trang chứa đích tham chiếu.

Chương

Inserts the heading number or list number of the reference target.

Referenced text

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted. For captions the complete caption (category, number and text) is inserted.

“Above”/“Below”

Chèn vào « bên trên » hay « bên dưới », phụ thuộc vào vị trí của đích tham chiếu tương ứng với vị trí của trường tham chiếu.

Page number (styled)

Chèn số thứ tự trang chứa đích tham chiếu, dùng định dạng được ghi rõ trong kiểu dáng trang.

Số

Chèn số thứ tự của tiêu đề hay đoạn văn đánh số, gồm có các cấp trên phụ thuộc vào ngữ cảnh. Xem ghi chú bên dưới bảng này để tìm thêm thông tin.

Số (không có ngữ cảnh)

Chèn chỉ số thứ tự của tiêu đề hay đoạn văn đánh số.

Số (ngữ cảnh đầy đủ)

Chèn số thứ tự của tiêu đề hay đoạn văn đánh số, gồm có tất cả các cấp trên.

Loại và Số

Inserts the caption category and caption number (or number range variable name and value). Any text between the category and number (or variable name and value) is also inserted.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Chuỗi phụ đề

Inserts all text that follows the caption category and caption number until end of paragraph.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Number

Inserts the caption number (or number range value).

This option is available for all number range variables, including caption numbers.


note

For “Chapter”, “Number”, “Number (no context)”, and “Number(full context)” formats, the number of sublevels shown for the selected format depends on the Show sublevels setting for the relevant outline levels in Tools - Heading Numbering.


Tên

Type the name of the user-defined field that you want to create. To set a target, click "Set Reference" in the Type list, type a name in this box, and then click Insert. To reference the new target, click the target name in the Selection list.

Trong tài liệu chủ, các đích nằm trong các tài liệu phụ khác nhau không phải được hiển thị trong danh sách Lựa chọn. Muốn chèn một tham chiếu đến đích thì bạn cần phải gõ vào hộp Tên đường dẫn và tên của nó.

Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Nếu bạn lựa chọn văn bản trong tài liệu, sau đó chèn một tham chiếu, văn bản đã chọn trở thành nội dung của trường bạn chèn.

Please support us!