Tài liệu

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Tài liệu.


Biểu tượng Ghi chú

Để nhập/xuất các trường kiểu ngày/giờ theo định dạng HTML thì dùng các định dạng LibreOffice đặc biệt.


Kiểu

Liệt kê các kiểu trường sẵn sàng. Để thêm một trường vào tài liệu, nhấn vào một kiểu trường nào đó, nhấn vào một trường nào đó trong danh sách Chọn, sau đó nhấn vào nút Chèn. Có sẵn những trường này:

Kiểu

Nghĩa

Tác giả

Chèn tên của người dùng hiện tại

Chương

Chèn số thứ tự chương và/hay tên chương.

Ngày

Chèn ngày tháng hiện thời. Bạn cũng có thể chèn ngày tháng dưới dạng trường cố định (Ngày (cố định)) mà không biến đổi, hoặc dưới dạng trường động (Ngày) mà được tự động cập nhật. Để tự động cập nhật trường Ngày, bấm phím chức năng F9.

Tên tập tin

Chèn tên tập tin và/hay đường dẫn thư mục của tài liệu hiện tại, cũng như tên tập tin không có đuôi.

Trang

Chèn số thứ tự trang của trang hiện tại, trang trước hay trang kế tiếp.

Người gửi

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Thống kê

Chèn thống kê về tài liệu, v.d. tổng số trang và tổng số từ, dưới dạng trường. Để xem thống kê về tài liệu hiện tại, chọn Tập tin > Thuộc tính, sau đó nhấn vào thẻ Thống kê.

Mẫu

Inserts the filename, the path, or the filename without the file extension of the current template. You can also insert the names of the "Category" and the "Style" formats used in the current template.

Giờ

Chèn giờ hiện thời. Bạn cũng có thể chèn giờ dưới dạng trường cố định (Giờ (cố định)) không biến đổi, hoặc dưới dạng trường động (Giờ) được tự động cập nhật. Để tự cập nhật trường Giờ, bấm phím chức năng F9.


Biểu tượng Ghi chú

Theo đây có một số trường chỉ có thể chèn vào được nếu kiểu trường tương ứng được chọn trong danh sách Kiểu.


Chọn

Liệt kê các trường sẵn sàng cho kiểu trường được lựa chọn trong danh sách Kiểu. Để chèn một trường nào đó, nhấn vào nó, sau đó nhấn vào nút Chèn.

Biểu tượng Gợi ý

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


Trường

Hàm

Trang trước

Chèn số thứ tự trang của trang trước trong tài liệu.

Trang kế

Chèn số thứ tự trang của trang kế tiếp trong tài liệu.

Số thứ tự trang

Chèn số thứ tự trang hiện tại.


Dưới Định dạng, nhấn vào định dạng đánh số bạn muốn dùng.

Bạn cũng có thể nhập giá trị cho số thứ tự trang được hiển thị. Dùng giá trị 1, trường sẽ hiển thị một con số lớn hơn số thứ tự trang hiện thời theo một, nhưng chỉ nếu có một trang với số thứ tự đó. Trên trang cuối cùng của tài liệu, trường này sẽ là rỗng.

Nhập giá trị bù mà bạn muốn áp dụng cho trường số thứ tự trang, v.d. « +1 ».

Biểu tượng Gợi ý

Muốn thay đổi số thứ tự trang thật, không phải số thứ tự được hiển thị, không dùng giá trị Độ dịch. Để sửa đổi số thứ tự trang, xem phần Số thứ tự trang.


Định dạng

Nhấn vào định dạng bạn muốn áp dụng cho trường đã chọn, hoặc nhấn vào mục « Định dạng thêm » để xác định một định dạng riêng.

Nhấn vào mục « Định dạng thêm » thì mở hộp thoại Định dạng Số, trong đó bạn có thể xác định một định dạng riêng.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

Nếu bạn chọn mục « số thứ tự chương » làm định dạng cho các trường kiểu tham chiếu thì chỉ hiển thị trong trường số thứ tự của tiêu đề chương nằm chứa đối tượng đã tham chiếu. Chương có kiểu dáng đoạn văn không đánh số thì trường này còn lại trống.

Theo đây có những định dạng phạm vi con số thích hợp với đoạn văn chứa danh sách kiểu đanh số hay chấm điểm.

Loại và Số

Định dạng chứa mọi thứ giữa đầu của đoạn văn và vị trí đúng đằng sau trường phạm vi con số.

Chuỗi phụ đề

Định dạng chứa văn bản đằng sau trường phạm vi con số, đến kết thúc của đoạn văn.

Số

Định dạng này chỉ chứa số nhận diện tham chiếu


Nội dung cố định

Chèn vào trường dưới dạng nội dung tĩnh, tức là không thể cập nhật trường đó.

Cấp

Chọn cấp tiêu đề chương bạn muốn chèn vào trường đã chọn.

Bù theo ngày/phút

Nhập giá trị bù mà bạn muốn áp dụng cho trường ngày hay giờ.

Giá trị

Nhập nội dung mà bạn muốn thêm vào các trường người dùng định nghĩa.

Please support us!