Tài liệu

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Để truy cập lệnh này...

Chọn thẻ Chèn > Trường > Khác > Tài liệu.


Kiểu

Liệt kê các kiểu trường sẵn sàng. Để thêm một trường vào tài liệu, nhấn vào một kiểu trường nào đó, nhấn vào một trường nào đó trong danh sách Chọn, sau đó nhấn vào nút Chèn. Có sẵn những trường này:

Kiểu

Nghĩa

Tác giả

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

Chương

Chèn số thứ tự chương và/hay tên chương.

Ngày

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

Tên tập tin

Chèn tên tập tin và/hay đường dẫn thư mục của tài liệu hiện tại, cũng như tên tập tin không có đuôi.

Trang

Chèn số thứ tự trang của trang hiện tại, trang trước hay trang kế tiếp.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

Người gửi

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Thống kê

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

Mẫu

Inserts the filename, the path, or the filename without the file extension of the current template. You can also insert the names of the "Category" and the "Style" formats used in the current template.

Giờ

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


note

Theo đây có một số trường chỉ có thể chèn vào được nếu kiểu trường tương ứng được chọn trong danh sách Kiểu.


Chọn

Liệt kê các trường sẵn sàng cho kiểu trường được lựa chọn trong danh sách Kiểu. Để chèn một trường nào đó, nhấn vào nó, sau đó nhấn vào nút Chèn.

tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


Định dạng

Nhấn vào định dạng bạn muốn áp dụng cho trường đã chọn, hoặc nhấn vào mục « Định dạng thêm » để xác định một định dạng riêng.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

Nếu bạn chọn mục « số thứ tự chương » làm định dạng cho các trường kiểu tham chiếu thì chỉ hiển thị trong trường số thứ tự của tiêu đề chương nằm chứa đối tượng đã tham chiếu. Chương có kiểu dáng đoạn văn không đánh số thì trường này còn lại trống.

note

Để nhập/xuất các trường kiểu ngày/giờ theo định dạng HTML thì dùng các định dạng LibreOffice đặc biệt.


Nội dung cố định

Chèn vào trường dưới dạng nội dung tĩnh, tức là không thể cập nhật trường đó.

Cấp

Enter outline level of the chapter to be displayed. The inserted field will display the value taken from last paragraph with the specified outline level placed before the inserted field.

Nhập giá trị bù mà bạn muốn áp dụng cho trường số thứ tự trang, v.d. « +1 ».

Bạn cũng có thể nhập giá trị cho số thứ tự trang được hiển thị. Dùng giá trị 1, trường sẽ hiển thị một con số lớn hơn số thứ tự trang hiện thời theo một, nhưng chỉ nếu có một trang với số thứ tự đó. Trên trang cuối cùng của tài liệu, trường này sẽ là rỗng.

tip

Muốn thay đổi số thứ tự trang thật, không phải số thứ tự được hiển thị, không dùng giá trị Độ dịch. Để sửa đổi số thứ tự trang, xem phần Số thứ tự trang.


Bù theo ngày/phút

Nhập giá trị bù mà bạn muốn áp dụng cho trường ngày hay giờ.

Please support us!