Trường

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

Trên thanh công cụ Chèn, nhấn vào

Icon

Chèn trường


Thông tin về Trường

Tài liệu

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Cross-reference

Đây là nơi bạn chèn vào tài liệu hiện tại các tham chiếu hay trường đã tham chiếu. Tham chiếu là trường đã tham chiếu trong cùng tài liệu, hay bên trong các tài liệu phụ của cùng một tài liệu chủ.

Lợi ích khi nhập tham chiếu chéo dưới dạng trường là bạn không cần phải tự điều chỉnh các tham chiếu mỗi lần bạn thay đổi tài liệu. Chỉ cập nhật các trường bằng F9 thì cũng cập nhật các tham chiếu trong tài liệu.

Chức năng

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Thông tin tài liệu

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Biến

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Cơ sở dữ liệu

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Chèn

Chèn trường đã chọn vào vị trí con trỏ hiện tại trong tài liệu. Để đóng hộp thoại, nhấn vào nút Đóng.

Please support us!