Máy in

Đặt các tùy chọn về chức năng in ra phong bì.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Envelope - Printer tab


Xem tài liệu hướng dẫn có sẵn với máy in, khi bạn thiết lập máy in để in ra phong bì. Phụ thuộc vào mẫu máy in, bạn cần phải đặt phong bì ở bên trái, ở bên phải, ở giữa, và hoặc mặt trên hoặc mặt dưới, trên máy in.

Bên trái nằm ngang

Nạp phong bì theo chiều ngang từ cạnh bên trái của khay máy in.

Ở giữa nằm ngang

Nạp phong bì theo chiều ngang từ trung tâm của khay máy in.

Bên phải nằm ngang

Nạp phong bì theo chiều ngang từ cạnh bên phải của khay máy in.

Bên trái nằm dọc

Nạp phong bì theo chiều dọc từ cạnh bên trái của khay máy in.

Ở giữa nằm dọc

Nạp phong bì theo chiều dọc từ trung tâm của khay máy in.

Bên phải nằm dọc

Nạp phong bì theo chiều dọc từ cạnh bên phải của khay máy in.

In từ đầu

Nạp phong bì có mặt in nằm trên trong khay máy in.

In từ cuối

Nạp phong bì có mặt in nằm dưới trong khay máy in.

Dời sang phải

Nhập số lượng cần dịch vùng in sang bên phải.

Dời xuống

Nhập số lượng cần dịch vùng in xuống dưới.

Máy in hiện thời

Hiển thị tên của máy in dùng hiện thời.

Thiết lập

Mở hộp thoại Thiết lập Máy in trong đó bạn có thể xác định thêm thiết lập máy in, v.d. định dạng và hướng của tờ giấy.

Please support us!