Phong bì

Nhập địa chỉ gửi đi và địa chỉ trở về cho phong bì. Bạn cũng có thể chèn các trường địa chỉ có sẵn từ cơ sở dữ liệu, thí dụ từ cơ sở dữ liệu « Địa chỉ » (Addresses).

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab


Người nhận

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

Người gửi

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

Cơ sở dữ liệu

Chọn cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu địa chỉ bạn muốn chèn.

Bảng

Chọn bảng cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu địa chỉ bạn muốn chèn.

Trường cơ sở dữ liệu

Chọn trường cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu địa chỉ bạn muốn chèn, sau đó nhấn vào nút mũi tên bên trái. Dữ liệu thì được thêm vào hộp địa chỉ đang chứa con trỏ.

Trường xem thử

Displays a preview of the current selection.

Please support us!