Phong bì

Tạo một phong bì. Trên ba trang thẻ sẵn sàng, bạn có thể ghi rõ địa chỉ của người nhận, địa chỉ của người gửi, vị trí và định dạng cho cả hai địa chỉ, và kích cỡ và hướng của phông bì.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Envelope

From the tabbed interface:

Choose Tools - Envelope.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Envelope.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Envelope.

From toolbars:

Icon Insert Envelope

Insert Envelope


Phong bì

Nhập địa chỉ gửi đi và địa chỉ trở về cho phong bì. Bạn cũng có thể chèn các trường địa chỉ có sẵn từ cơ sở dữ liệu, thí dụ từ cơ sở dữ liệu « Địa chỉ » (Addresses).

Định dạng

Ghi rõ bố trí và các chiều của phong bì.

Máy in

Đặt các tùy chọn về chức năng in ra phong bì.

Tài liệu mới

Tạo một tài liệu mới và chèn phong bì.

Chèn

Chèn phong bì vào đằng trước trang hiện tại trong tài liệu. Phong bì được định dạng theo kiểu dáng trang Phong bì.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Xoá phong bì khỏi tài liệu

  1. Nhấn vào trang phong bì để làm cho nó là trang hiện tại.

  2. Nhấn-phải vào trường trên dòng trạng thái mà hiển thị « Phong bì ».

    Hành động này mở trình đơn phụ hiển thị một số kiểu dáng trang.

  3. Chọn kiểu dáng trang « Mặc định » trong trình đơn phụ.

    Hành động này gỡ bỏ định dạng trang « Phong bì » đặc biệt.

  4. Xoá các khung cho người nhận và người gửi. Nhấn vào viền của mỗi khung, sau đó bấm phím Del.

Please support us!