Tùy chọn

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Phụ đề > Tùy chọn.

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Phụ đề > Tùy chọn.


Đánh số theo chương

Khi bạn thêm số thứ tự chương vào nhãn phụ đề, thứ tự số phụ đề được đặt lại khi gặp tiêu đề chương. Thí dụ, nếu hình cuối cùng trong chương 1 là « Hình 1.12 », hình thứ nhất trong chương kế tiếp sẽ là « Hình 2.1 ».

Cấp

Chọn tổng số cấp phác thảo, từ đầu của phân cấp chương xuống, để ngụ ý trong nhãn phụ đề.

Dấu tách

Nhập ký tự bạn muốn chèn vào giữa số thứ tự chương và số thứ tự phụ đề.

Phân loại và định dạng khung

Kiểu dáng Ký tự

Ghi rõ kiểu dáng ký tự.

Áp dụng đường viền và bóng đổ

Áp dụng cho khung phụ đề đường viền và bóng đổ của đối tượng.

Adding Chapter Numbers to Captions

Sử dụng Phụ đề

Chapter Numbering

Please support us!