Phụ đề

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Chèn > Phụ đề.

Mở trình đơn ngữ cảnh, sau đó chọn lệnh Phụ đề.


Thuộc tính

Đặt các tùy chọn về phụ đề cho vùng chọn hiện tại.

Loại

Chọn phân loại phụ đề, hoặc gõ tên để tạo một phân loại mới. Chuỗi phân loại xuất hiện đằng trước số thứ tự phụ đề trong nhãn phụ đề. Mỗi phân loại phụ đề đã định sẵn được định dạng theo kiểu dáng đoạn văn cùng tên. Chẳng hạn, phân loại phụ đề « Minh họa » được định dạng theo kiểu dáng đoạn văn « Minh họa ».

Đánh số

Chọn kiểu đánh số bạn muốn dùng trong phụ đề.

Phụ đề

Gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện sau lời chú thích của số.

Dấu tách

Nhập các ký tự văn bản tùy chọn có thể xuất hiện giữa số thứ tự và chuỗi phụ đề.

Vị trí

Thêm phụ đề bên trên/dưới mục đã chọn. Tùy chọn này không phải sẵn sàng cho tất cả các đối tượng.

Tùy chọn

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

Phụ đề Tự động

Opens the Caption dialog. It has the same information as the dialog you get by menu LibreOffice Writer - AutoCaption in the Options dialog box.

Sử dụng Phụ đề

Adding Chapter Numbers to Captions

Please support us!